WWR – BEZPŁATNA TERAPIA I REHABILITACJA DLA DZIECI 0-7 LAT

Zdarza się, że rozwój dziecka nie przebiega prawidłowo. Oczywiście, każde dziecko ma prawo rozwijać poszczególne umiejętności w nieco innym, własnym tempie. Jednak rozwój dziecka bywa na tyle mocno zaburzony czy opóźniony w różnych sferach, że potrzebne jest specjalistyczne wsparcie. Często choroba bądź niepełnosprawność utrudniają lub uniemożliwiają pokonywanie kolejnych etapów rozwojowych ważnych z punktu widzenia dalszego samodzielnego funkcjonowania w świecie.

W Polsce są prowadzone zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju (WWR), dotowane z budżetu państwa. Program ten nakierowany jest na pomoc dzieciom od momentu stwierdzenia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w I klasie szkoły podstawowej.
INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna od stycznia 2016r. realizować będzie zajęcia WWR.

DLA KOGO ZAJĘCIA WWR?
Z zajęć mogą korzystać małe dzieci, u których wykryto nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, spowodowane m.in. przez: wcześniactwo, zaburzenia genetyczne, wady wrodzone, uszkodzenia narządów zmysłów (wzrok, słuch), uszkodzenia lub zaburzenia centralnego układu nerwowego, uszkodzenia lub zaburzenia aparatu ruchowego i inne.

JAK UZYSKAĆ OPINIĘ O POTRZEBIE WWR?
Rodzice składają do zespołu opiniującego/orzekającego działającego przy publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej następujące dokumenty:

– wniosek o wydanie takiej opinii;
– opinię psychologiczną, pedagogiczną i/lub logopedyczną;
– zaświadczenie lekarza specjalisty lub pediatry o konieczności zajęć WWR;
– opinię o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu/żłobku.

INSPIRACJA wydaje opinie o WWR. W naszej Poradni można także uzyskać opinie: psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i inne, niezbędne do uzyskania tej opinii.

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA WWR?
Aby dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach WWR, rodzice składają w naszej Poradni następujące dokumenty:
– oryginał opinii o potrzebie WWR;
– wniosek o realizację zajęć WWR;
– wyniki dodatkowych badań zaleconych w opinii;
– zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia dziecka, przyjmowanych lekach i ich wpływie na samopoczucie i funkcjonowanie dziecka.

W Poradni INSPIRACJA Zespół WWR złożony z odpowiednich, indywidualnie dobranych specjalistów, planuje terapię i realizuje zajęcia. W jego skład wchodzą: psycholog, logopeda, oligofrenopedagog, pedagog specjalny, terapeuci SI, terapii ręki i inni terapeuci.

Scroll to Top