?>

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka ma na celu pobudzenie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili urodzenia lub wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w I-szej klasie szkoły podstawowej.

Zajęcia WWR mają ogromne znaczenie z punktu widzenia rozwoju i zaspokajania potrzeb dziecka z niepełnosprawnością, a także pomagają zapobiegać ewentualnym niepowodzeniom szkolnym.

DRODZY RODZICE,

PORADNIA INSPIRACJA REALIZUJE ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU – ZAPRASZAMY RODZICÓW ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ ZAJĘĆ W NASZEJ PLACÓWCE!

UWAGA! Nastąpiła zmiana w przepisach

Od 1 lutego 2017r. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydają WYŁĄCZNIE PUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE – w oparciu o Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017.60 art. 314 ust.2) z dnia 11 stycznia 2017r.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU
BEZPŁATNA TERAPIA I REHABILITACJA DLA DZIECI

Zdarza się, że rozwój dziecka nie przebiega prawidłowo. Oczywiście, każde dziecko ma prawo rozwijać poszczególne umiejętności w nieco innym, własnym tempie. Jednak rozwój dziecka bywa na tyle mocno zaburzony, czy opóźniony w różnych sferach, że potrzebne jest specjalistyczne wsparcie. Często choroba bądź niepełnosprawność utrudniają lub uniemożliwiają pokonywanie kolejnych etapów rozwojowych, ważnych z punktu widzenia dalszego samodzielnego funkcjonowania w świecie.
W Polsce są prowadzone zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju (WWR), dotowane z budżetu państwa. Dotacja przysługuje dzieciom posiadającym opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju od momentu stwierdzenia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w I klasie szkoły podstawowej.

DLA KOGO ZAJĘCIA WWR?
Z zajęć mogą korzystać dzieci, u których wykryto nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, spowodowane m.in. przez: wcześniactwo, zaburzenia genetyczne, wady wrodzone, uszkodzenia narządów zmysłów (wzrok, słuch), uszkodzenia lub zaburzenia centralnego układu nerwowego, uszkodzenia lub zaburzenia aparatu ruchowego i inne.

JAK UZYSKAĆ OPINIĘ O POTRZEBIE WWR?

OD 1 LUTEGO 2017 R. OPINIĘ O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU WYDAJĄ WYŁĄCZNIE PUBLICZNE PORADNIE.
SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA PUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA (obowiązuje rejonizacja).

JAK ZAPISAĆ DZIECKO NA ZAJĘCIA WWR w INSPIRACJI?
Rodzice składają w naszej Poradni następujące dokumenty:
– oryginał opinii o potrzebie WWR;
– wniosek o realizację zajęć WWR;
– wyniki dodatkowych badań zaleconych w opinii;
-zaświadczenie od lekarza o ogólnym stanie zdrowia dziecka, przyjmowanych lekach i ich wpływie na funkcjonowanie dziecka.

Dyrektor Poradni Inspiracja powołuje dla każdego dziecka Zespół specjalistów WWR. Zespół WWR złożony z odpowiednich specjalistów planuje indywidualną terapię i realizuje zajęcia. W jego skład wchodzą w zależności od potrzeb: psycholog, logopeda/neurologopeda, oligofrenopedagog, pedagog specjalny i inni terapeuci.