WWR – BEZPŁATNA POMOC I TERAPIA DLA DZIECI

Zdarza się, że rozwój dziecka nie przebiega prawidłowo. Oczywiście, każde dziecko ma prawo rozwijać poszczególne umiejętności w nieco innym, własnym tempie. Jednak rozwój dziecka bywa na tyle mocno zaburzony czy opóźniony w różnych sferach, że potrzebne jest specjalistyczne wsparcie. Często choroba bądź niepełnosprawność utrudniają lub uniemożliwiają pokonywanie kolejnych etapów rozwojowych ważnych z punktu widzenia dalszego samodzielnego funkcjonowania w świecie.
Dla dzieci wymagających pomocy na wczesnym etapie rozwoju prowadzone bezpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju (WWR), dotowane z budżetu państwa. Państwo ponosi część kosztów terapii niezbędnej dzieciom; w ten sposób zdejmuje część ciężaru finansowania zajęć z barków rodziców. Program ten skierowany jest do dzieci od momentu stwierdzenia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w I klasie szkoły podstawowej.
INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna realizuje zajęcia WWR.

DLA KOGO ZAJĘCIA WWR?

Z zajęć mogą korzystać dzieci, u których wykryto nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, spowodowane m.in. przez: wcześniactwo, zaburzenia genetyczne, wady wrodzone, uszkodzenia narządów zmysłów (wzrok, słuch), uszkodzenia lub zaburzenia centralnego układu nerwowego, uszkodzenia lub zaburzenia aparatu ruchowego i inne.

JAK UZYSKAĆ OPINIĘ O POTRZEBIE WWR?

OD 1 LUTEGO 2017 R. TAKIE OPINIE WYDAWANE SĄ WYŁĄCZNIE PRZEZ PUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE.

Rodzice powinni zgłosić się do poradni rejonowej, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące procedury uzyskania opinii.

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA WWR?

Aby dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach WWR, rodzice składają w naszej Poradni:

  • oryginał opinii o potrzebie WWR;
  • wniosek o realizację zajęć WWR, wypełniony i podpisany przez rodziców;
  • wyniki badań (psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych) oraz wyniki dodatkowych badań zaleconych w opinii;
  • zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia dziecka, przyjmowanych lekach (i ich wpływie na funkcjonowanie dziecka).

Zespół WWR, w skład którego wchodzą odpowiednio dobrani specjaliści, planuje terapię i realizuje zajęcia. W skład zespołu wchodzą: psycholog, logopeda, oligofrenopedagog, pedagog specjalny, rehabilitant, terapeuta integracji sensorycznej i inni terapeuci.

Posiadanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, na czas edukacji przedszkolnej, nie wyklucza możliwości korzystania z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. Dzięki posiadaniu obu dokumentów dziecko otrzymuje większą pomoc i wsparcie terapeutyczne.

Scroll to Top