Regulamin korzystania z oferty INSPIRACJI

 • Przebieg terapii
 1. Korzystanie z oferty Inspiracji jest dobrowolne i odpłatne.
 2. Rozpoczęcie terapii poprzedza diagnoza wstępna. Akceptujemy diagnozę wykonaną u dziecka w innym ośrodku diagnostycznym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed rozpoczęciem terapii. Po upłwywie dłuższego czasu, niż wskazany powyżej, terapeuta podejmie decyzję, co do zakresu re-diagnozy.
 3. Warunkiem objęcia dziecka terapią jest dostarczenie dokumentacji z innych ośrodków przed rozpoczęciem zajęć.
 4. Zakres zajęć terapeutycznych dla dziecka rodzic ustala z terapeutą. O doborze metod i narzędzi decyduje terapeuta.
 5. Terapeuta informuje rodzica o przebiegu i postępach terapii.
 6. Na wniosek rodzica terapeuta sporządza opinię o funkcjonowaniu dziecka w formie pisemnej – odpłatnie.
 7. Rodzic został poinformowany o potrzebie stosowania się do zaleceń terapeuty do pracy z dzieckiem w domu, ponieważ przekłada się to na szybsze i trwałe efekty prowadzonej terapii. W przypadku braku współpracy terapeuta nie bierze odpowiedzialności za efekty prowadzonej terapii.
 8. Rodzic powinien informować o podejmowanych równolegle innych oddziaływaniach terapeutycznych i leczniczych, jakim poddawane jest dziecko.
 9. Rodzic zobowiązany jest do wykonania na własny koszt dodatkowych badań lub konsultacji zleconych przez terapeutę, mających znaczenie dla diagnozy i dalszej terapii.
 10. Rodzic został poinformowany o konieczności poinformowania terapeuty o aktualnej sytuacji zdrowotnej dziecka oraz o konieczności niezatajania przed terapeutą jakichkolwiek informacji mogących mieć wpływ na decyzję, co do możliwości przeprowadzenia z dzieckiem zajęć.
 11. Terapeuta zobowiązany jest do punktualnego rozpoczynania zajęć. W przypadku spóźnienia terapeuty zajęcia zostaną wydłużone lub odpracowane w uzgodnionym terminie.
 12. Rodzic zobowiązany jest przyprowadzać dziecko na terapię punktualnie. W przypadku spóźnienia czas zajęć nie zostanie przedłużony, ani wysokość opłaty nie będzie pomniejszona.
 • Zasady płatności za zajęcia terapeutyczne i odwoływania zajęć
 1. Płatności za udział w terapii można dokonywać gotówką w Rejestracji lub przelewem na konto bankowe.
 2. Płatność dla nowych osób za diagnozę, konsultację wyłącznie gotówką w Rejestracji.
 3. Rodzic otrzymuje fakturę lub paragon fiskalny.
 4. Za zajęcia, które odbyły się w danym miesiącu Rodzic wnosi opłatę w wysokości i w terminie wykazanych na fakturze na konto bankowe: 95 8013 1029 2003 0019 5924 0001.
 5. Brak wpłaty może być powodem nieprzyjęcia dziecka na kolejne zajęcia terapeutyczne.
 6. Przy wykupieniu PAKIETU 10 zajęć – 11 zajęcia odbywają się bezpłatnie!
 7. Zajęcia można odwołać najpóźniej do godziny 30 dnia poprzedniego, nie ponosząc kosztu odwołanych zajęć. Nieobecność na zajęciach skutkuje koniecznością uiszczenia 50% kosztu zajęć.
 8. Zajęcia odwoływać można: osobiście w Inspiracji, telefonicznie pod nr tel. 535-435-185, 663-993-143 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie inspiracja-dzieci.pl.
 9. Przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.
 10. Zajęcia odwołane z winy terapeuty – przenosimy na inny, możliwy do uzgodnienia termin.
 11. Terapeuta ma prawo ODMÓWIĆ PROWADZENIA TERAPII CHOREGO DZIECKA ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów. Praca twarzą w twarz z dzieckiem chorym stwarza poważne zagrożenie epidemiologiczne. Odmowa prowadzenia terapii chorego dziecka nie skutkuje zwolnieniem z pełnej odpłatności za te zajęcia.

      Szanowni Państwo!

Ze względu na dobro własnego dziecka, pozostałych dzieci i terapeutów wracamy się z prośbą o NIEPRZYPROWADZANIE CHORYCH DZIECI (INFEKCJE) NA ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE!  Podpisanie Regulaminu jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się do jego przestrzegania. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH KONSULTACJI W INSPIRACJI

1. Konsultacje prowadzone są w wyznaczonym przez Dyrekcję okresie.

2. Konsultacja trwa 30 minut i jej celem jest stwierdzenie, czy są wskazania do przeprowadzenia pogłębionej diagnozy w danym kierunku.

3. Terapeuta nie tworzy dla rodzica informacji pisemnej podsumowującej konsultację, nie wydaje zaleceń do pracy w domu, jedynie ukierunkowuje rodzica w kwestii dalszej diagnostyki.

4. Każde dziecko, w ramach akcji promocyjnej ma prawo skorzystać z maksymalnie dwóch konsultacji u różnych specjalistów.

5. Pożądane jest, aby druga konsultacja była wynikiem pierwszej – wg sugestii pierwszego specjalisty.

6. Konsultacje nie mogą odbywać się po zakończeniu akcji bezpłatnych konsultacji, np. jako odrobienie odwołanej konsultacji, niezależnie od powodu odwołania.