1)Regulamin uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych w INSPIRACJI Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Zasady dotyczą uczestnictwa w systematycznej terapii psychologicznej, terapii logopedycznej, terapii pedagogicznej, terapii integracji sensorycznej, terapii ręki, fizjoterapii i innych.

Przebieg terapii

1. Rozpoczęcie terapii poprzedza diagnoza wstępna. Akceptujemy diagnozę wykonaną u dziecka w innym ośrodku diagnostycznym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed rozpoczęciem terapii. Po upływie dłuższego czasu, niż wskazany powyżej, terapeuta podejmie decyzję, co do zakresu re-diagnozy.

2. Warunkiem objęcia dziecka terapią jest dostarczenie dokumentacji z innych ośrodków przed rozpoczęciem zajęć.

3. Zakres zajęć terapeutycznych dla dziecka rodzic/opiekun ustala z terapeutą.

4. O doborze metod i narzędzi decyduje terapeuta.

5. Terapeuta ustala plan terapii i zapoznaje z nim rodzica/opiekuna.

6. Terapeuta zobowiązany jest do przekazywania zaleceń dla rodziców do pracy z dzieckiem w domu.

7. Terapeuta zobowiązany jest do punktualnego rozpoczynania zajęć. W przypadku spóźnienia terapeuty zajęcia zostaną wydłużone lub odpracowane w uzgodnionym terminie.

8. Terapeuta ma obowiązek na bieżąco informować rodzica/opiekuna o przebiegu i postępach terapii. Po każdych zajęciach terapeuta poświęca 5 minut na rozmowę z rodzicem.

9. Dziecko podlega okresowej kontrolnej diagnozie, a jej wynik przedstawiany jest rodzicowi/opiekunowi bezpłatnie. Na wniosek rodzica terapeuta sporządza opinię w formie pisemnej – odpłatnie.

10. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń terapeuty dotyczących pracy i postępowania z dzieckiem w domu. W przeciwnym wypadku terapeuta nie bierze odpowiedzialności za efekty prowadzonej terapii.

11. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do współdziałania i informowania o podejmowanych równolegle innych oddziaływaniach terapeutycznych i leczniczych, jakim poddawane jest dziecko.

12. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do wykonania dodatkowych czynności zaleconych przez terapeutę i mających znacznie dla diagnozy i dalszej terapii, np.specjalistyczne konsultacje,badania lekarskie.

13. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do przekazania terapeucie wszelkich informacji dotyczących sytuacji zdrowotnej dziecka, oraz do nie zatajania przed terapeutą jakichkolwiek informacji mogących mieć wpływ na decyzję, co do możliwości przeprowadzenia z dzieckiem zajęć.

14. Rodzic/opiekun zobowiązany jest przyprowadzać dziecko na terapię punktualnie. W przypadku spóźnienia czas zajęć nie zostanie przedłużony, ani wysokość opłaty nie będzie pomniejszona.

Zasady płatności za zajęcia terapeutyczne i odwoływania ich

1. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy.

2. Rodzic otrzymuje ostatniego dnia miesiąca fakturę, którą opłaca gotówką w Recepcji lub przelewem na konto Poradni: 76 8013 1029 2003 0017 7047 0001.

3. Brak terminowej wpłaty może być powodem nieprzyjęcia dziecka na zajęcia terapeutyczne.

4. Rodzic ma obowiązek zgłosić Poradni planowane nieobecności dziecka /np. planowane wyjazdy/ i uzgodnić w Rejestracji Poradni ewentualne przesunięcia zajęć na inny termin.

5. Przy wykupieniu PAKIETU 10 zajęć – 11 zajęcia odbywają się bezpłatnie! Należna kwota płatna jest z góry przed pierwszymi zajęciami.

 Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć

Zajęcia odwoływać można osobiście w Poradni, telefonicznie pod nr tel. 535-435-185, 663-993-143 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.inspiracja-dzieci.com

1. Zajęcia można odwołać najpóźniej do godziny 16:00 dnia poprzedniego, nie ponosząc kosztu odwołanych zajęć.
Odwołanie zajęć do godziny 15:30 dnia poprzedzającego skutkuje koniecznością uiszczenia 100% kosztu odwołanych zajęć. Niepoinformowanie Poradni o chęci odwołania zajęć skutkuje koniecznością uiszczenia 100% kosztu nieodbytych zajęć.

2. Przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

3. Zajęcia odwołane z winy terapeuty – przenosimy na inny możliwy do uzgodnienia termin.

4. Terapeuta ma prawo ODMÓWIĆ PROWADZENIA TERAPII CHOREGO DZIECKA ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów. Praca twarzą w twarz z dzieckiem chorym stwarza poważne zagrożenie epidemiologiczne. Odmowa prowadzenia terapii chorego dziecka nie skutkuje zwolnieniem z odpłatności za te zajęcia.

Ze względu na dobro własnego dziecka, pozostałych podopiecznych poradni i terapeutów wracamy się z prośbą o
NIEPRZYPROWADZANIE CHORYCH DZIECI (INFEKCJE)
NA ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE.

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie. Podpisanie przez Rodzica/Opiekuna w/w „Zasad” jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

 

2. REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH KONSULTACJI W PORADNI INSPIRACJA

1. Konsultacje prowadzone są w wyznaczonym przez Dyrekcję okresie.

2. Konsultacja trwa 30 minut i jej celem stwierdzenie, czy są wskazania do przeprowadzenia pogłębionej diagnozy w danym kierunku.

3. Terapeuta nie tworzy dla rodzica informacji pisemnej podsumowującej konsultację, nie wydaje zaleceń do pracy w domu, jedynie ukierunkowuje rodzica w kwestii dalszej diagnostyki.

4. Każde dziecko, w ramach akcji promocyjnej ma prawo skorzystać z maksymalnie dwóch konsultacji u różnych specjalistów.

5. Pożądane jest, aby druga konsultacja była wynikiem pierwszej – wg sugestii pierwszego specjalisty.

6. Konsultacje nie mogą odbywać się po zakończeniu akcji bezpłatnych konsultacji, np. jako odrobienie odwołanej konsultacji, niezależnie od powodu odwołania.