logo-autyzm1

Autyzm to całościowe zaburzenie rozwojowe, które dotyczy wszystkich obszarów rozwoju dziecka: kontaktów społecznych, zdolności komunikowania się oraz zachowania. Autyzm ujawnia się przed trzecim rokiem życia dziecka. Ze względu na zróżnicowanie objawów i głębokości zaburzeń ze spektrum autyzmu rozwój i funkcjonowanie dziecka może być zakłócone w większym lub mniejszym stopniu. Skuteczną metodą pracy z dziećmi dotkniętymi autyzmem, wpływającą na poprawę ich funkcjonowania jest wdrożenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych.

Zachęcamy do przeczytania artykułu pt.: Czym jest autyzm?

W ofercie Poradni INSPIRACJA znajdą Państwo Specjalistyczne Zajęcia Terapeutyczne prowadzone przez doświadczoną kadrę terapeutów. Dedykowane są one dzieciom z całościowymi zaburzeniami w rozwoju, w tym z autyzmem, zespołem Aspergera, a także z innymi zaburzeniami i dysfunkcjami. Zajęcia te są skuteczną metodą pracy z dziećmi , wpływającą na poprawę ich funkcjonowania.

Specjalistyczne Zajęcia Terapeutyczne

Jest to intensywny program dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka. Opracowuje go terapeuta prowadzący w konsultacji z innymi specjalistami /psychologiem, logopedą, terapeuta SI/. Program opracowywany jest po przeprowadzeni wywiadu z rodzicami, przeprowadzeniu wszechstronnej obserwacji dziecka, analizie nagrań DVD dostarczonych przez rodziców oraz na podstawie wyników uzyskanych w badaniu Profilem Psychoedukacyjnym. Program jest stale modyfikowany  i stale dostosowywany do potrzeb i możliwości dziecka.

Podczas pracy z dzieckiem terapeuta wykorzystuje alternatywne sposoby komunikacji, elementy metod stymulacyjnych, terapii behawioralnej, , metod społecznych, metody planów aktywności, „Programów Aktywności” M. i Ch. Knillów kształtujących świadomość ciała, kontakt i komunikację,  oraz podejścia TEACCH.

TEACCH to program terapii i edukacji dzieci z autyzmem i mających zaburzenia w komunikacji oraz relacjach społecznych, oparty na pracy psychopedagogicznej.

Podejście TEACCH zapoczątkowane zostało w 1966 r. w Północnej Karolinie/USA przez prof. Schoplera i jego współpracowników. Do chwili obecnej zostały opracowane i sprawdzone metody oraz programy nauczania dzieci z autyzmem. W przeprowadzonych badaniach stwierdza się, że przynosi on dzieciom duże korzyści. Wg tego programu  proces nauczania i pracy z dzieckiem rozpoczyna się od oceny poziomu rozwojowego dziecka, jego profilu psychoedukacyjnego PEP, jego deficytów i mocnych stron. Na podstawie PEP-R opracowuje się strategię nauczania, która ma pomóc w realizacji krótkotrwałych i odległych celów nauczania za pomocą ćwiczeń. Cele te wprowadza się w życie poprzez indywidualnie opracowywane programy terapeutyczne. Muszą one być pilotowane przez specjalistę, który dokonuje oceny postępów w rozwoju dziecka i modyfikuje program na bieżąco wg najważniejszych potrzeb, takich jak: naśladowanie, motoryka mała i duża, percepcja, koordynacja wzrokowo-ruchowa, czynności poznawcze, komunikacja, mowa czynna, zachowania niepożądane. Program może być realizowany w domu przez rodziców (w konsultacji z terapeutą) lub przez terapeutę podczas zajęć w poradni.

Praca według indywidualnego programu dostosowanego do potrzeb dziecka przebiega w przyjaznej atmosferze, dzięki temu dziecko chętnie podejmuje propozycje zabaw i ćwiczeń.

Każde dziecko objęte specjalistycznymi zajęciami terapeutycznymi ma swojego terapeutę prowadzącego, który opracowuje indywidualny program terapii dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka. Terapeuta prowadzący nadzoruje przebieg i postępy terapii dziecka oraz monitoruje pracę innych specjalistów poradni INSPIRACJA pracujących z dzieckiem  w ramach innych zajęć specjalistycznych tj. psychologa, logopedę, terapeutę integracji sensorycznej.

Przed rozpoczęciem specjalistycznych zajęć terapeutycznych  dziecko wraz z rodzicami uczestniczy w pierwszorazowej wizycie diagnostycznej.

Pierwszorazowa WIZYTA DIAGNOSTYCZNA obejmuje 2 spotkania:

 • Wywiad z rodzicami na temat przebiegu rozwoju/ 1,5-2h/ – BEZ DZIECKA. Na to spotkanie rodzice są proszeni o przyniesienie krótkich nagrań swobodnej zabawy dziecka oraz zabawy dziecka z rodzicem, podczas codziennych aktywności np. jedzenia, ubierania itp. Pytania zadawane podczas wywiadu odnoszą się zarówno do rozwoju fizycznego, komunikacji i zabawy, jak również relacji społecznych. Wywiad ma charakter ustrukturalizowanej rozmowy.

 

 • Spotkanie z dzieckiem: obserwacja dziecka swobodna i kierowana /1h/. Podczas obserwacji przeprowadza się próby dotyczące funkcjonowania poznawczego i komunikacyjnego dziecka oraz rozwoju zabawy. Na podstawie zebranych informacji terapeuta układa indywidualny program terapeutyczno-edukacyjny realizowany – w zależności od wybranego przez rodziców pakietu – na terenie domu lub przez specjalistów w poradni.

 

Cena wizyty diagnostycznej: 300 zł /2,5-3h, w tym wywiad z rodzicami, obserwacja dziecka/

Oferujemy dwie formy specjalistycznych zajęć terapeutycznych; rodzice wybierają tę formę współpracy, która bardziej im odpowiada:

SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE realizowane przez specjalistę na terenie poradni

 • Zajęcia terapeutyczno-edukacyjne z dzieckiem na terenie poradni prowadzone przez specjalistę , 1-2 razy w tygodniu /czas trwania zajęć 50 min/
 • Raz w miesiącu odbywają się spotkania z terapeutą prowadzącym, który razem z rodzicami omawia postępy terapii, napotkane trudności oraz ustala kolejne cele terapeutyczne, podczas spotkania terapeuta przekazuje pisemne zalecenia dla rodziców do realizacji z dzieckiem w domu.

Cena zajęć: 80 zł

Cena konsultacji: 120 zł

SPECJALISTYCZNE ZACIĘCIA TERAPEUTYCZNE w  formie konsultacyjnej realizowane przez rodziców w domu według specjalnego programu opracowanego indywidualnie dla dziecka.

 • Rodzice realizują program terapeutyczno-edukacyjny przegotowany indywidualnie dla dziecka w domu.
 • Terapeuta monitoruje realizację programu przez rodziców podczas doraźnych konsultacji telefonicznych oraz w ramach spotkań z terapeutą.
 • Raz w miesiącu odbywa się 2h spotkanie z terapeutą prowadzącym. W ramach spotkania:
 • konsultacja z rodzicami /1h/- rozmowa z rodzicami na temat realizowanego przez nich programu, terapeuta analizuje wspólnie z rodzicami dostarczone materiały /DVD/ /dotyczące  pracy rodzica z dzieckiem wg indywidualnego programu terapeutyczno-edukacyjnego, omawia napotkane trudności, sukcesy dziecka, ustala z rodzicami dalszy kierunek terapii
 • Obserwowanie dziecka, praca terapeutyczno-edukacyjna z dzieckiem /1h/ w celu ułożenie i modyfikowanie kolejnego programu terapeutycznego
 • Przekazanie i omówienie programu dla dziecka do domu.

Cena konsultacji /2h/-200 zł

Oprócz specjalistycznych zajęć terapeutycznych dzieci mogą uczestniczyć w innych, wskazanych przez specjalistów terapiach wspomagających, ważnych dla jak najbardziej harmonijnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach:

 • SI
 • Logopeda
 • Psycholog
 • Zajęcia grupowe w 2-4 os grupach rozwijające kompetencje społeczne i komunikacyjne, umiejętność wspólnej zabawy, integracja z rówieśnikami w grupie: wspólna zabawa, nauka komunikowania się z innym dzieckiem, podejmowania współpracy, przestrzegania reguł pracy w grupie, czekania na swoją kolej, skupiania uwagi, reagowania na polecenia kierowane do grupy.

Ceny poszczególnych zajęć dostępne w cenniku.